You are on the .pl domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Polityka prywatności

a) Administrator danych

Pixartprinting S.p.A., z siedzibą pod adresem: via 1° Maggio, n.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Włochy, e-mail support@pixartprinting.com („Pixartprinting”), jest spółką, która w charakterze administratora danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. rozporządzeniem (UE) 679/2016 (zwanym dalej „rozporządzeniem”).

 b) Cele przetwarzania

Dane znajdujące się na koncie użytkownika na stronie internetowej www.pixartprinting.it (zwanej dalej „stroną”) oraz dane przekazane nam za pośrednictwem kanałów kontaktu dostępnych na stronie w dziale „Kontakt”, tj. e-maila, telefonu i czatu, są niezbędne do umożliwienia nam odpowiedzi na zapytanie.
Jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, rozmowy mogą być nagrywane w celu umożliwienia nam ulepszania procesu obsługi klienta i zapewnienia większej skuteczności działania naszych operatorów.

Po skontaktowaniu się z obsługą klienta, spółka może ponadto wykorzystywać adres e-mail użytkownika do przesyłania ankiet dotyczących zadowolenia z obsługi klienta, z prośbą o ich wypełnienie. Wypełnienie takich ankiet nie jest obowiązkowe. 

W przypadku zgłoszenia szczególnie negatywnych doświadczeń nasze biuro obsługi klienta może kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie (lub przez e-mail, w razie braku odpowiedzi) w celu uzyskania dodatkowych informacji o napotkanych przez niego niedogodnościach i podjęcia niezbędnych działań służących zaradzeniu im.

 c) Zgoda

Zgoda użytkownika nie jest wymagana w następujących przypadkach:

– przetwarzanie danych w celu obsługi przesłanego zapytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia,

– nagrywanie rozmów telefonicznych, jak również przetwarzanie danych w celu przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z obsługi klienta, z prośbą o jej wypełnienie, jak również kontaktowanie się telefonicznie w następstwie otrzymania szczególnie negatywnej informacji zwrotnej dotyczączej obsługi klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ulepszania obsługi klienta i ogólnie stosunków z naszymi klientami. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania ankiet, klikając specjalny link znajdujący się u dołu każdej wiadomości e-mail, lub przesyłając odnośny wniosek na adres podany w lit. i).

 d) Dane obowiązkowe i dane opcjonalne

Dane przekazane nam za pośrednictwem kanałów kontaktu dostępnych na stronie w dziale „Kontakt”, tj. e-maila, telefonu i czatu, są niezbędne do obsługi zgłoszenia lub odpowiedzi na zapytanie. 

Ponadto bez adresu e-mail nie moglibyśmy przesyłać użytkownikom ankiet dotyczących ich zadowolenia z obsługi klienta i kontaktować się z nimi w przypadku szczególnie negatywnej informacji zwrotnej.

 e) Sposób przetwarzania

Dane użytkowników przetwarzane są głównie w sposób skomputeryzowany w celach ponownego kontaktu i odpowiedzi na zapytanie. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność oraz uniemożliwić ich rozpowszechnianie i nieupoważnione wykorzystanie, zmianę lub zniszczenie.

 f) Okres przechowywania

Dane użytkowników zarejestrowanych na stronie są przechowywane przez cały okres ważności rejestracji, a w każdym razie do końca następnego roku podatkowego po jego ewentualnym usunięciu. W pozostałych przypadkach dane przechowywane są przez czas niezbędny do prawidłowego przetworzenia zapytania i umożliwienia nam ulepszenia naszych usług, a dokładniej do końca następnego roku podatkowego po przesłaniu zapytania, po czym są usuwane lub przechowywane w formie anonimowej lub zagregowanej.
Wszelkie nagrania rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni od ich otrzymania, a następnie są trwale usuwane.

 W przypadku wypełnienia ankiety dotyczącej zadowolenia z obsługi klienta podane odpowiedzi i opinie są przechowywane przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, a następnie są niszczone lub anonimizowane.

 g) Odbiorcy danych

Dane użytkowników nie są rozpowszechniane i mogą być podane do wiadomości, w celach obsługi zgłoszenia lub odpowiedzi na zapytanie, jedynie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz wewnętrzne podmioty przetwarzające z Dyrekcji ds. obsługi klienta Pixartprinting, jak również przez spółki wyznaczone przez nas do obsługi klienta, w charakterze zarządzania obsługą klienta i platformami do zarządzania rozmowami telefonicznymi.

 h) Przekazywanie danych poza Unię Europejską

W celu prawidłowego zarządzania naszym biurem obsługi klienta, dane osobowe użytkowników przekazywane są do krajów spoza UE, takich jak Tunezja. 

Również odbiorcy, o których mowa w powyższej literze g), mogą przekazywać dane osobowe użytkowników do krajów spoza Unii Europejskiej, w ramach prowadzenia działalności na rzecz spółki i wyłącznie do celów określonych w niniejszej informacji.

W obu przypadkach przekazywanie danych odbywa się w pełnej zgodności z zabezpieczeniami, zasadami i prawami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (legislation on privacy)Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat przekazywania swoich danych osobowych i zabezpieczeń zapewniających ich ochronę, przesyłając prosty wniosek (patrz lit. i) informacji).

 i) Prawa użytkownika

Wysyłając pismo do wewnętrznego podmiotu przetwarzającego z Dyrekcji ds. obsługi klienta firmy Pixartprinting S.p.A., na adres: via 1° Maggio, n.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Włochy, adres e-mail: support@pixartprinting.com, użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw (rights) określonych w art. 15–23 rozporządzenia, w tym prawa do uzyskania informacji o kategoriach przetwarzanych danych go dotyczących, sposobów i celów ich przetwarzania, prawa do sprostowania i usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania oraz prawa do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Poza tym użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, zaktualizować je, usunąć, logując się na swoje konto użytkownika.

 j) Wnoszenie skarg do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych

Przypominamy, że w razie niezadowolenia z odpowiedzi otrzymanych od Pixartprinting (zgodnie z powyższą lit. i)), użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z rozporządzeniem, ma w każdym przypadku prawo do złożenia skargi do włoskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.garanteprivacy.it) lub do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju swojego zamieszkania lub pracy, lub też kraju, w którym miało miejsce domniemane naruszenie.

 k) Inspektor ochrony danych (Data Protection Officer) Zgodnie z art. 37 rozporządzenia można skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail dpo@pixartprinting.com.

 l) Obowiązujące przepisy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. rozporządzeniem (UE) 679/2016, oraz dekretem ustawodawczym nr 196/2003 w sprawie ochrony danych osobowych.

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych jest aktualna na dzień 18.03.2020 r.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują konieczność uzyskania wyraźnej zgody na przekazywanie danych do krajów trzecich, ponieważ przekazywanie danych odbywa się z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń lub w oparciu o wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 46 i 47 rozporządzenia, a w szczególności w odniesieniu do Tunezji, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia.

Przekazywanie danych do krajów trzecich będzie odbywać się zatem w pełnej zgodności z zabezpieczeniami, zasadami i prawami określonymi w ww. przepisach. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje o odpowiednich zabezpieczeniach zastosowanych w celu umożliwienia przekazywania jego danych osobowych, o możliwościach uzyskania tych danych oraz o miejscu udostępnienia danych, przesyłając prosty wniosek.

Art. 15–23 rozporządzenia przyznają określone prawa osobie, której dane dotyczą, w tym:

– prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące;

– prawo uzyskania dostępu do danych oraz do informacji określonych w art. 15 rozporządzenia;

– prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

– prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

– prawo ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

– prawo otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu dotyczących jej danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania;

– prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących;

– prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

W szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz wnieść sprzeciw w odniesieniu do naszych działań analitycznych.

Pełna lista praw dostępna jest na stronie www.garanteprivacy.it.
Ładujemy produkty do koszyka
Art.

Cześć! W Twoim koszyku znajdują się wcześniej dodane produkty. Co chcesz zrobić?

Produkty zostały pomyślnie załadowane! Daty dostawy zostały zaktualizowane Przejdź do koszyka