Pixartprinting would like to send you updates on promotions and new products.
You are on the .pl domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Polityka prywatności

a) Administrator danych

Pixartprinting S.p.A., z siedzibą pod adresem: via 1° Maggio, n.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Włochy, e-mail support@pixartprinting.com („Pixartprinting”), jest spółką, która w charakterze administratora danych, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. rozporządzeniem (UE) 679/2016 (zwanym dalej „rozporządzeniem”).

 b) Cele przetwarzania

Dane znajdujące się na koncie użytkownika na stronie internetowej www.pixartprinting.it (zwanej dalej „stroną”) oraz dane przekazane nam za pośrednictwem kanałów kontaktu dostępnych na stronie w dziale „Kontakt”, tj. e-maila, telefonu i czatu, są niezbędne do umożliwienia nam odpowiedzi na zapytanie.
Jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, rozmowy mogą być nagrywane w celu umożliwienia nam ulepszania procesu obsługi klienta i zapewnienia większej skuteczności działania naszych operatorów.

Po skontaktowaniu się z obsługą klienta, spółka może ponadto wykorzystywać adres e-mail użytkownika do przesyłania ankiet dotyczących zadowolenia z obsługi klienta, z prośbą o ich wypełnienie. Wypełnienie takich ankiet nie jest obowiązkowe. 

W przypadku zgłoszenia szczególnie negatywnych doświadczeń nasze biuro obsługi klienta może kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie (lub przez e-mail, w razie braku odpowiedzi) w celu uzyskania dodatkowych informacji o napotkanych przez niego niedogodnościach i podjęcia niezbędnych działań służących zaradzeniu im.

 c) Zgoda

Zgoda użytkownika nie jest wymagana w następujących przypadkach:

– przetwarzanie danych w celu obsługi przesłanego zapytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia,

– nagrywanie rozmów telefonicznych, jak również przetwarzanie danych w celu przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z obsługi klienta, z prośbą o jej wypełnienie, jak również kontaktowanie się telefonicznie w następstwie otrzymania szczególnie negatywnej informacji zwrotnej dotyczączej obsługi klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie ulepszania obsługi klienta i ogólnie stosunków z naszymi klientami. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania ankiet, klikając specjalny link znajdujący się u dołu każdej wiadomości e-mail, lub przesyłając odnośny wniosek na adres podany w lit. i).

 d) Dane obowiązkowe i dane opcjonalne

Dane przekazane nam za pośrednictwem kanałów kontaktu dostępnych na stronie w dziale „Kontakt”, tj. e-maila, telefonu i czatu, są niezbędne do obsługi zgłoszenia lub odpowiedzi na zapytanie. 

Ponadto bez adresu e-mail nie moglibyśmy przesyłać użytkownikom ankiet dotyczących ich zadowolenia z obsługi klienta i kontaktować się z nimi w przypadku szczególnie negatywnej informacji zwrotnej.

 e) Sposób przetwarzania

Dane użytkowników przetwarzane są głównie w sposób skomputeryzowany w celach ponownego kontaktu i odpowiedzi na zapytanie. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność oraz uniemożliwić ich rozpowszechnianie i nieupoważnione wykorzystanie, zmianę lub zniszczenie.

 f) Okres przechowywania

Dane użytkowników zarejestrowanych na stronie są przechowywane przez cały okres ważności rejestracji, a w każdym razie do końca następnego roku podatkowego po jego ewentualnym usunięciu. W pozostałych przypadkach dane przechowywane są przez czas niezbędny do prawidłowego przetworzenia zapytania i umożliwienia nam ulepszenia naszych usług, a dokładniej do końca następnego roku podatkowego po przesłaniu zapytania, po czym są usuwane lub przechowywane w formie anonimowej lub zagregowanej.
Wszelkie nagrania rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 90 dni od ich otrzymania, a następnie są trwale usuwane.

 W przypadku wypełnienia ankiety dotyczącej zadowolenia z obsługi klienta podane odpowiedzi i opinie są przechowywane przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, a następnie są niszczone lub anonimizowane.

 g) Odbiorcy danych

Dane użytkowników nie są rozpowszechniane i mogą być podane do wiadomości, w celach obsługi zgłoszenia lub odpowiedzi na zapytanie, jedynie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz wewnętrzne podmioty przetwarzające z Dyrekcji ds. obsługi klienta Pixartprinting, jak również przez spółki wyznaczone przez nas do obsługi klienta, w charakterze zarządzania obsługą klienta i platformami do zarządzania rozmowami telefonicznymi.

 h) Przekazywanie danych poza Unię Europejską

W celu prawidłowego zarządzania naszym biurem obsługi klienta, dane osobowe użytkowników przekazywane są do krajów spoza UE, takich jak Tunezja. 

Również odbiorcy, o których mowa w powyższej literze g), mogą przekazywać dane osobowe użytkowników do krajów spoza Unii Europejskiej, w ramach prowadzenia działalności na rzecz spółki i wyłącznie do celów określonych w niniejszej informacji.

 

W obu przypadkach przekazywanie danych odbywa się w pełnej zgodności z zabezpieczeniami, zasadami i prawami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (legislation on privacy)Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje na temat przekazywania swoich danych osobowych i zabezpieczeń zapewniających ich ochronę, przesyłając prosty wniosek (patrz lit. i) informacji).

 i) Prawa użytkownika

 
Wysyłając pismo do wewnętrznego podmiotu przetwarzającego z Dyrekcji ds. obsługi klienta firmy Pixartprinting S.p.A., na adres: via 1° Maggio, n.8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Włochy, adres e-mail: support@pixartprinting.com, użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw (rights) określonych w art. 15–23 rozporządzenia, w tym prawa do uzyskania informacji o kategoriach przetwarzanych danych go dotyczących, sposobów i celów ich przetwarzania, prawa do sprostowania i usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania oraz prawa do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Poza tym użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych, zaktualizować je, usunąć, logując się na swoje konto użytkownika.
 
Pamiętaj, że w razie zamiaru skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych tylko dla jednego z dwóch kont, w przypadku używania tych samych danych logowania na stronie i na stronie Gifta (www.gifta.com), zmiany dokonane na jednym z dwóch kont zostaną zastosowane również na drugim. W szczególności w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia swoich danych osobowych, będzie to miało zastosowanie do obu kont, bez możliwości ograniczenia żądania do jednej wybranej witryny. 
 

 j) Wnoszenie skarg do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych

Przypominamy, że w razie niezadowolenia z odpowiedzi otrzymanych od Pixartprinting (zgodnie z powyższą lit. i)), użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z rozporządzeniem, ma w każdym przypadku prawo do złożenia skargi do włoskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (www.garanteprivacy.it) lub do organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju swojego zamieszkania lub pracy, lub też kraju, w którym miało miejsce domniemane naruszenie.

 k) Inspektor ochrony danych (Data Protection Officer) oraz Przedstawiciel Pixartprinting w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia można skontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail dpo@pixartprinting.com.

Tradeprint Distribution LTD, z siedzibą statutową w Wielkiej Brytanii pod adresem Fairprint House 2 Fulton Road DD2 4SW, Dundee, NIP: GB682851211, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Wielkiej Brytanii występuje w charakterze przedstawiciela Pixartprinting w zakresie ochrony danych na terenie Wielkiej Brytanii, z którym można się skontaktować na adres e-mail: ukrepresentative@pixartprinting.com (dalej „Przedstawiciel”). W szczególności Przedstawiciel jest osobą kontaktową ds. zapytań dotyczących ochrony danych ze strony brytyjskiego krajowego organu ochrony danych (ICO), wszystkich klientów Pixartprinting w Wielkiej Brytanii, podmiotów podlegających działaniom mającym na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców, odwiedzających stronę lub osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Pixartprinting w Wielkiej Brytanii.

 l) Obowiązujące przepisy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. rozporządzeniem (UE) 679/2016, oraz prawem krajowym mającym zastosowanie.

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych jest aktualna na dzień 06.08.2021 r.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przewidują konieczność uzyskania wyraźnej zgody na przekazywanie danych do krajów trzecich, ponieważ przekazywanie danych odbywa się z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń lub w oparciu o wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 46 i 47 rozporządzenia, a w szczególności w odniesieniu do Tunezji, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia.

Przekazywanie danych do krajów trzecich będzie odbywać się zatem w pełnej zgodności z zabezpieczeniami, zasadami i prawami określonymi w ww. przepisach. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje o odpowiednich zabezpieczeniach zastosowanych w celu umożliwienia przekazywania jego danych osobowych, o możliwościach uzyskania tych danych oraz o miejscu udostępnienia danych, przesyłając prosty wniosek.

Art. 15–22 rozporządzenia przyznają określone prawa osobie, której dane dotyczą, w tym:

-     Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania danych osobowych, w tym przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Spółki lub przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;

-     Prawo do uzyskania informacji: Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji na temat sposobu wykorzystywania dotyczących go danych osobowych oraz wykonywania przysługujących mu praw;

-     Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (w zakresie, w jakim są one przetwarzane przez Spółkę) oraz do uzyskania, w dowolnym momencie, dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych (np. rodzaju dotyczących go danych podlegających przetwarzaniu, celu przetwarzania, kategorii danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane są przekazywane, okresu przechowywania lub kryteriów stosowanych do określenia tego okresu). W ten sposób użytkownik może dowiedzieć się i sprawdzić, czy Spółka wykorzystuje jego dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;

-     Prawo do aktualizacji i zmiany danych: Użytkownik ma prawo do żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Użytkownik zarejestrowany na stronie może zmienić, poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, logując się na swoje konto;

-     Prawo do usunięcia danych: Jest znane również jako „prawo do bycia zapomnianym” i umożliwia użytkownikowi żądanie usunięcia dotyczących do danych osobowych w przypadku braku wiążących powodów, które przesądzają o konieczności ich przechowywania przez Spółkę. Nie istnieje bezwzględne prawo do usunięcia danych, w związku z czym żądanie usunięcia danych podlega każdorazowej ocenie z uwzględnieniem potrzeb Spółki (np. nie można żądać usunięcia danych, które Spółka jest zobowiązana przechowywać w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

-     Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo „zablokować” lub ograniczyć dalsze wykorzystywanie swoich danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka może nadal przechowywać dane osobowe użytkownika, ale nie może poddawać ich dalszemu przetwarzaniu. W razie skorzystania z tego prawa Spółka przygotuje specjalny wykaz zawierający dane podmiotów, które zażądały ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, w celu zapewnienia przestrzegania ograniczenia;

-     Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do ich ponownego wykorzystania dla własnych celów w ramach różnych usług. Prawo to ogranicza się do danych zbieranych w ramach zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem lub na podstawie jego zgody.

Ładujemy produkty do koszyka
Art.

Cześć! W Twoim koszyku znajdują się wcześniej dodane produkty. Co chcesz zrobić?

Produkty zostały pomyślnie załadowane! Daty dostawy zostały zaktualizowane Przejdź do koszyka