You are on the .pl domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(US)
CLOSE
Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (zwanego dalej „Ustawą o ochronie danych”), niniejszy dokument opisuje sposób przetwarzania przez firmę Pixartprinting danych osobowych użytkowników, uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”) lub w inny sposób.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest spółka Pixartprinting S.p.A. a socio unico
A Cimpress Company (zwana dalej „Pixartprinting”), z siedzibą pod adresem: via 1 Maggio 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Włochy.

Kategorie i natura danych osobowych

Pixartprinting przetwarza dane osobowe użytkowników zebrane podczas przeglądania i korzystania ze Strony oraz w momencie rejestracji i składania zamówień, wykorzystując narzędzia elektroniczne i automatyczne (patrz również puntk „Cookies”).

Cel

Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) do wykonania zobowiązań wynikających ze stosunku umownego i ściśle związanych z korzystaniem ze Strony, z rejestracją i dostępem do kont użytkowników, składaniem zamówień,
b) do odpowiadania na konkretne zapytania,
c) do wypełnienia obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,
d) do tworzenia statystyk i pomiaru satysfakcji klientów, jak również do wysyłania informacji promocyjnych i newslettera (za pośrednictwem poczty i telefonu, poczty elektronicznej i smsów, również przy użyciu zautomatyzowanych systemów) z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracji online,
e) do przetwarzania informacji dotyczących korzystania ze Strony (takich jak: ilość wyświetleń, sposób przeglądania, zwyczaje, zainteresowania, statystyki, zamówienia itp.) za pośrednictwem cookies (patrz również „Polityka cookies Pixartprinting”).

Dane obowiązkowe i nieobowiązkowe oraz konsekwencje braku podania danych

W odniesieniu do celów określonych w punktach a), b) i c), przekazanie danych osobowych firmie Pixartprinting jest obowiązkowe, a ich przetwarzanie nie wymaga wyrażania zgody. Ewentualny brak podania danych może uniemożliwić firmie Pixartprinting realizację postanowień umownych i przyjęcie zamówień. Natomiast podanie danych wymaganych w polach oznaczonych w formularzu rejestracji jako nieobowiązkowe jest opcjonalne. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach określonych w punktach d) i e) nie jest obowiązkowe i odmowa wyrażenia zgody nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji. 
Treść umowy sprzedaży jest przechowywana przez Pixartprinting i może być wysłana drogą mailową razem z ogólnymi warunkami sprzedaży. Szczegóły dotyczące ostatnich zamówień są dostępne na osobistym koncie użytkownika.

Użytkownicy mają prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym momencie, klikając link „Wypisz się” dołączony do każdej wiadomości.

Sposób przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi, w sposób ściśle odpowiadający ww. celom, przez czas ściśle wymagany do wypełnienia celów, w jakich dane te zostały zgromadzone, lub określony w przepisach prawa. Zachowujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia utraty danych, ich niezgodnego z prawem wykorzystania lub przechwycenia. Zebrane informacje prechowywane są w bezpiecznym środowisku.

Przekazywanie danych

Dane osobowe nie będą rozpowszechniane, ale moga być przekazywane osobom trzecim działającym w imieniu i na rzecz Pixartprinting, takim jak podmioty odpowiedzialne za dostawę towarów, instytucje kredytowe, doradcy prawni i księgowi, firmy outsourcingowe itp., we Włoszech i w innych krajach UE, w ramach wypełniania ww. celów.
W ramach wypełniania ww. celów osoby działające w imieniu i na rzecz Pixartprinting oraz administrator danych może mieć wgląd do danych osobowych.
Administratorem danych firmy Pixartprinting jest Dyrektor handlowy. Aktualny wykaz administratorów danych dostępny jest w siedzibie spółki.

Prawa użytkownika

Informujemy, że zgodnie z włoską ustawą o ochronie danych użytkownikowi przysługują konkretne prawa związane z danymi osobowymi.
Użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie: a) informacji na temat posiadania dotyczących go danych osobowych, także w przypadku, gdy nie dokonał on jeszcze rejestracji, oraz do uzyskania tychże informacji w zrozumiałej formie, b) informacji o źródle pozyskania danych osobowych, celach i sposobie ich przetwarzania oraz stosowanego oprogramowania, w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, c) danych administratora danych, podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz podmiotów lub kategorii podmiotów, które mogą mieć dostęp do danych, d) aktualizacji, zmiany lub uzupełnienia swoich danych, jak również ich usunięcia, zmiany na anonimowe lub wycofania zgody na wykorzystanie danych, które zostały przetworzone w naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, w których dane zostały zgromadzone lub przetworzone, e) potwierdzenia, że czynności wymienione w punkcie d) oraz ich treść zostały przekazane podmiotom, którym udostępniono lub ujawniono dane osobowe, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe lub wymaga zaangażowania środków niewspółmiernych do praw podlegających ochronie. Na podstawie art. 7 włoskiej ustawy o ochronie danyych użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli są one przetwarzane zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane, jak również w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych i innych, na jakie użytkownik wyraził zgodę.

Wszystkie powyższe prawa mogą być wykonywane za pośrednictwem zawiadomienia przesłanego do Pixartprinting S.p.A. a socio unico
A Cimpress Company, 30020 Quarto d'Altino (VE), Via I Maggio 8, tel. 0422 823301, e-mail info.it@pixartprinting.com

Pixartprinting wykorzystuje cookies w celu zapewnienia jak najbardziej komfortowego przeglądania strony przez użytkowników.

Polityka cookies Pixartprinting

Wersja 1 - 28.05.2014 r.

Download PDF

Public Procedural directory